ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Primar si consiliul local / Hotărâri C.L. / Anul 2019

Anul 2019

Hotarirea 1
privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anului 2018 pentru acoperirea golurilor temporare de casă/ 11.01.
Hotarirea 2
privind constatarea încetării încetarii prin demisie, a mandatului de consilier local a d- lui Barbu Constantin/ 31.01.
Hotarirea 3
privind validarea mandatului de consilier local al d- lui Cristescu Ion/ 31.01.
Hotarirea 4
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna decembrie 2018/ 31.01.
Hotarirea 5
privind aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru beneficiarii legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2019/ 31.01.
Hotarirea 6
privind actualizarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de pe raza Comunei Dichiseni/ 31.01.
Hotarirea 7
privind prezentarea stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru anul 2018, precum şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019/ 31.01.
Hotarirea 8
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2018 și ianuarie 2019/ 28.02.
Hotarirea 9
privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) în anul 2019 la nivelul Comunei Dichiseni/ 25.02.
Hotarirea 10
privind aprobarea actualizării comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Dichiseni/ 28.02.
Hotarirea 11
privind aprobarea modificării HCL nr.14/16.03.2017 privind realizarea investiţiei „Extindere rețea apă potabilă în Sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă în satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, din Comuna Dichiseni/ 28.02.
Hotarirea 12
privind aprobarea modificării HCL nr. 15 / 16.03.2017 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Extindere rețea apă potabilă în Sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă în satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, din Comuna Dichiseni, Județul Călărași”/ 28.02.
Hotarirea 13
privind alegerea președintelui de ședință/ 29.03.
Hotarirea 14
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna februarie 2019/ 29.03.
Hotarirea 15
privind aprobarea închirierii suprafețelor de teren aparținând islazului Comunei Dichiseni disponibile în anul 2019, aprobarea rapoartelor de evaluare și a caietelor de sarcini pentru aceste suprafețe, precum si constituirea comisiei de licitație si constituirea comisiei de contestații/ 29.03.
Hotarirea 16
privind înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în Comuna Dichiseni, Județul Călărași/ 29.03.
Hotarirea 17
privind înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în Comuna Dichiseni, Județul Călărași/ 29.03.
Hotarirea 18
privind aprobarea bugetului local al Comunei Dichiseni pe anul 2019 și estimări pe anii 2020- 2022/ 22.04.
Hotarirea 19
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna martie 2019/ 22.04.
Hotarirea 20
privind aprobarea aprobarea indexării cu rata inflației a taxelor și impozitelor locale, pentru anul 2020/ 22.04.
Hotarirea 21
privind asumarea respectării prevederilor legislației în privința regimului deșeurilor și a legislației în domeniul concurenței prin reprezentantul legal în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris/ 22.04.
Hotarirea 22
privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al anului 2018 și rectificarea bugetului local pentru anul 2019 al Comunei Dichiseni/ 15.05.
Hotarirea 23
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli la 31.12.2018 și pentru Trimestrul I al anului 2019/ 15.05.
Hotarirea 28
privind alegerea președintelui de ședință/ 24.06.
Hotarirea 29
aprobare decont transport cadre didactice/ 24.06.
Hotarirea 30
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna mai 2019/ 31.07.
Hotarirea 31
privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Dichiseni pentru anul 2019/ 08.08.
Hotarirea 32
privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Dichiseni pentru anul 2019/ 28.08.
Hotarirea 33
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna iulie 2019/ 28.08.
Hotarirea 34
privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unei persoane decedate/ 28.08.
Hotarirea 35
privind aprobarea raportului de evaluare și a caietului de sarcini pentru suprafața de 1.074mp, teren aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni, precum si constituirea comisiei de licitație si constituirea comisiei de contestații/ 28.08.
Hotarirea 36
privind aprobarea raportului de evaluare și a caietului de sarcini pentru suprafața de 1.049 m.p., teren aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni, precum si constituirea comisiei de licitație si constituirea comisiei de contestații/ 28.08.
Hotarirea 37
privind aprobarea raportului de evaluare și a caietului de sarcini pentru suprafața de 1.000 m.p., teren aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni, precum si constituirea comisiei de licitație si constituirea comisiei de contestații/ 28.08.
Hotarirea 38
privind aprobarea concesionării unui teren intravilan în suprafață de 1.074 m.p., aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni/ 28.08.
Hotarirea 39
privind aprobarea concesionării unui teren intravilan în suprafață de 1.049 m.p., aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni/ 28.08.
Hotarirea 40
privind aprobarea concesionării unui teren intravilan în suprafață de 1.000 m.p., aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni/28.08.
Hotarirea 41
privind neasumarea responsabilității Consiliului Local Dichiseni privind implementarea Programului pentru școli al României pentru perioada 2017-2023, respectiv neasumarea privitoare la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative/ 28.08.
Hotarirea 42
privind alegerea președintelui de ședință/ 24.09.
Hotarirea 43
privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcţii/ 30.09.
Hotarirea 44
privind aprobarea raportului de evaluare, precum și vânzarea terenului în suprafață de 983 m.p., aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni/ 30.09.
Hotarirea 45
privind completarea nomenclatorului stradal al Comunei Dichiseni, Județul Călărași/ 30.09.
Hotarirea 46
privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Dichiseni pentru anul 2019/ 30.09.
Hotarirea 47
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna septembrie 2019/ 28.10.
Hotarirea 48
privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Dichiseni pentru anul 2019/ 28.10.
Hotarirea 49
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli pentru Trimestrul II și III al anului 2019/ 28.10.
Hotarirea 50
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune din data de 11.10.2004 încheiat cu C.M.I. Dr. Cuprinsu Dana- Livia/ 28.10.
Hotarirea 51
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 14/ 16.03.2017 privind realizarea investiţiei „Extindere rețea apă potabilă în Sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă în satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, din Comuna Dichiseni, Județul Călărași”/ 28.10.
Hotarirea 52
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 15/ 16.03.2017 privind realizarea investiţiei „Extindere rețea apă potabilă în Sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă în satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, din Comuna Dichiseni, Județul Călărași”/ 28.10.
Hotarirea 53
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 8/ 02.03.2017 privind realizarea investiţiei „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Dichiseni, Judetul Calarasi”/ 11.11.
Hotarirea 54
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 10/ 02.03.2017 privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Dichiseni, Județul Călărași”/ 11.11.
Hotarirea 55
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna octombrie 2019/ 26.11.
Hotarirea 56
privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Dichiseni pentru anul 2019/ 26.11.
Hotarirea 57
privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Dichiseni/ 26.11.
Hotarirea 58
privind demararea cererii de finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B SUERD, pentru proiectul de "investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii Școlii Generale nr. 1 Dichiseni"
Hotarirea 59
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 31/ 28.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare extindere și dotare așezământ cultural Sat Dichiseni, Comuna Dichiseni, Judetul Călărași”/ 04.12.
Hotarirea 60
privind alegerea președintelui de ședință/ 18.12.
Hotarirea 61
privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2019/ 18.12.
Hotarirea 62
privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Dichiseni pentru anul 2019/ 18.12.
Hotarirea 63
privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui teren proprietate publică a Comunei Dichiseni/ 18.12.
Hotarirea 64
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de la nivelul Comunei Dichiseni/ 18.12.