ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Despre noi / Organizare / Regulament de organizare si functionare

Regulament de organizare si functionare

R O M A N I A

JUDETUL CALARASI

COMUNA   DICHISENI

Cod 917050, comuna Dichiseni,

judeţul Călăraşi / cod fiscal: 3796713

Telefon 0242 31 36 37 / Fax 0242 70 04 01

 e-mail: primaria.dichiseni @yahoo.ro 

                                                                              ANEXA Nr. 1 la H.C.L. din  28.04.2017

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DICHISENI 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 

   Art.1 Regulamentul de organizare şi functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Dichiseni a fost elaborat în baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locala, republicătă cu modificările și completările ulterioare, precum şi a altor acte normative în vigoare, în temeiul carora se desfasoara activitatea specifică. 

   Art.2 Comuna  Dichiseni este unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridică.

Comuna posedă un patrimoniu şi are initiativă în ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condiţiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite. 

   Art.3 Administratia publică a comunei Dichiseni se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. 

   Art.4 Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul comunei sunt Consiliul local al comunei Dichiseni ca autoritate deliberativă şi Primarul Comunei  Dichiseni ca autoritate executiva, alese conform legii. 

   Art.5 Consiliul local şi Primarul functionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comună, în conditiile prevăzute de lege.

   Art.6 Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functional cu activitate permanentă, denumită Primaria Comunei care duce la îndeplinire hotararile consiliului local şi dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

   Art.7 Consiliul local al comunei Dichiseni, la propunerea primarului, aprobă, în conditiile legii, infiintarea, organizarea şi statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de functii ale regiilor autonome de interes local. 

Obiectul de activitate 

   Art.8 Autoritatile administratiei publice locale ale comunei  Dichiseni au dreptul şi capacitatea efectivă de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta. 

   Art.9 (1) Consiliul local are initiativa şi hotaraste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale. 

         (2) Consiliul local exercită urmatoarele categorii de atributii: 

a)    atribuţii privind organizarea şi functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societatilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

b)    atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;

c)    atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;

d)    atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetateni;

e)    atribuţii privind cooperarea interinstitutională pe plan intern şi extern.

           (3)   în exercitarea atribuţiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a)   aproba statutul comunei precum şi regulamentul de organizare şi functionare a consiliului local;

b)   aproba, în conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea şi statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de functii ale regiilor autonome de interes local.

c)   exercita , in numele unitatii administrativ teritoriale , toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome , in conditiile legii.

           (4) în exercitarea atribuţiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

b)    aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de incheiere a exercitiului bugetar;

c)    aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locala prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unitatii administrativ-teritoriale, în conditiile legii; 

d)    stabileste şi aproba impozitele şi taxele locale, în conditiile legii;

e)    aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, în conditiile legii; 

f)     aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala şi de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

g)    asigura realizarea lucrarilor şi ia masurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului şi gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

             (5) In exercitarea atribuţiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

a)    hotaraste darea în administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publică a comunei, precum şi a serviciilor publice de interes local, în conditiile legii;

b)    hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, în conditiile legii; 

c)    avizeaza sau aproba, în conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale comunei  Dichiseni;

d)    atribuie sau schimba, în conditiile legii, denumiri de strazi, de piete şi de obiective de interes public local.

            (6)   În exercitarea atribuţiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a)    asigura, potrivit competentelor sale şi în conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

 1. educatia
 2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala; 
 3. sanatatea;
 4. cultura; 
 5. tineretul; 
 6. sportul;
 7. ordinea publică;
 8. situatiile de urgenta;
 9. protectia şi refacerea mediului; 

 10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervatiilor naturale;

 11. dezvoltarea urbana;

 12. evidenta persoanelor;

 13. podurile şi drumurile publice; 

 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, dupa caz;

 15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

 16. activitatile de administratie social-comunitara;

 17. locuintele sociale şi celelalte unitati locative aflate în proprietatea unitatii administrativ- teritoriale sau în administrarea sa;

 18. punerea în valoare, în interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale; 

 19. alte servicii publice stabilite prin lege.

 b) hotaraste acordarea unor sporuri şi altor facilitati, potrivit legii, personalului didactic;

 c)  sprijina, în conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

 d) poate solicita informari şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

 e) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale şi a utilitatilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

 f) poate solicita informari şi rapoarte specifice de la primar şi de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

           (7)   În exercitarea atribuţiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a)      hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, în vederea finantarii şi realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; 

b)      hotaraste, în conditiile legii, înfratirea comunei Dichiseni cu unitati administrativ-teritoriale din alte ţări;

c)      hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum şi aderarea la asociatii nationale şi internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese comune. 

           (8)   Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi conditiile retragerii titlului conferit. 

           (9)   Consiliul local indeplineste orice alte  atribuţii stabilite prin lege.

   Art.10 (1) Autorităţile prin care se realizează autonomia la nivel local sunt: 

  - consiliul local ca autoritate deliberativă; 

  - primarul ca autoritate executivă la nivel local.

          (2) Consiliul local si primarul functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice in comuna , in conditiile legii .

          (3) În clasificarea după modul de formare a organelor administraţiei publice, atât autoritatea locală deliberativă cât şi cea executivă sunt organe alese în condiţiile legii.                 

    Art.11 (1) Întreaga activitate a Primăriei Comunei  Dichiseni se subordonează principiului legalităţii, gestionării responsabile şi eficiente a problemelor publice, în interesul colectivităţii locale. 

           (2)  Atribuţiile Primăriei Comunei  Dichiseni se concretizează în activităţi executive cu caracter de dispoziţie şi activităţi cu caracter de prestaţie.

           (3) Prin activităţile executive cu caracter de dispoziţie se realizează procesul de organizare şi executare a legilor, hotărârilor Consiliului Local şi altor acte normative, stabilindu-se conduita concretă pe care trebuie să o urmeze diferite persoane fizice şi juridice din comuna Dichiseni.

Actele juridice emise în exercitarea acestor activităţi sunt dispoziţii, avize, acorduri şi autorizaţii.

           (4)  Activităţile executive cu caracter de prestaţie se realizează din oficiu sau la cererea cetăţenilor şi persoanelor juridice, urmărind în principal: 

        a) asigurarea calităţii vieţii în cadrul colectivităţii locale (salubritate, ocrotirea mediului ambiant, asigurarea utilităţilor publice, întreţinerea căilor publice);

        b) satisfacerea unor cerinţe, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice sau juridice.

     Art.12 Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică funcţionarilor publici şi personalului cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al primarului comunei Dichiseni.

     Art.13 Funcţionarii publici şi personalul angajat cu contract individual de muncă, din aparatul de specialitate al primarului comunei Dichiseni, fiecare în domeniul lor de activitate, sunt în serviciul colectivităţii locale şi asigură satisfacerea cerinţelor cetăţenilor prin aplicarea corectă a legilor, altor acte normative, inclusiv a hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiilor Primarului. 

     Art.14 (1) Funcţionarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Dichiseni se bucură de stabilitate în funcţie şi se supun reglementărilor Statutului funcţionarilor publici.

               (2) Personalul angajat cu contract individual de muncă nu are calitate de funcţionar public şi se supune reglementărilor prevăzute de legislaţia muncii.

 

Capitolul II

 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

    Art.15 (1) Aparatul de specialitate al primarului comunei  Dichiseni este organizat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii.

              (2) Structura organizatorică şi numărul de posturi se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului Local, la propunerea primarului, cu respectarea prevederilor legale. 

    Art.16 (1) Structura organizatorică şi numărul de funcţii se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului local, în condiţiile legii.

              (2) În structura Primăriei Comunei  Dichiseni se regăsesc urmatoarele categorii de personal: 

a)      funcţii alese - primarul, ales prin vot direct şi viceprimarul ales prin vot indirect, de către consiliul local, din rândurile membrilor acestuia, păstrându-şi, totodată, calitatea de consiler local;

b)      funcţionari publici de conducere – secretarul comunei, numit prin concurs, în condițiile legii;

c)      funcţionari publici de execuţie – numiţi, de regulă, în urma susţinerii unui examen sau concurs al căror statut este prevăzut de Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

d)     personal contractual – angajat potrivit Legii nr. 53/2003 Codul Muncii,republicat, a căror conduită este prevăzută de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 

     Art.17 Întreaga activitate a Primariei este organizata şi condusă de către primarul comunei  Dichiseni.

     Art.18 (1) Primaria Comunei Dichiseni, potrivit competenţelor stabilite prin lege, este structurată pe compartimente funcţionale, după cum urmează: 

a)     Compartiment Financiar - Contabil (casierie, taxe și impozite, achiziții publice, administrare fiscala si control financiar);

b)     Compartiment Asistenta Sociala;

c)     Compartiment Autoritate Tutelară;

d)     Compartiment  Registru Agricol;

e)     Compartiment Cadastru, Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

f)      Comprtiment Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta; 

g)     Compartiment Serviciul Public de gospodărire comunală ;

h)     Compartiment administrativ de interes public(apa,psi,salubrizare si intretinere strazi);

i)      Compartiment implementare proiecte. 

     Art.19 Toate serviciile şi compartimentele de la art. 18 funcţionează şi acţionează în numele autorităţii din care fac parte, fără a avea capacitate juridică administrativă.

     Art.20 În îndeplinirea obligatiilor ce le revin conform legii şi prin prezentul regulament, conducatorii compartimentelor şi serviciilor, sau persoanele desemnate prin dispoziţia primarului, au următoarele atribuţii comune: 

a)    asigura organizarea activitatii structurii din care face parte, pentru fiecare angajat;

b)    asigura instruirea în ceea ce priveste normele de protectia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor şi vegheaza la respectarea acestor norme;

c)    asigura detalierea atribuţiilor compartimentelor pe care le conduc, cu precizarea sarcinilor pe care le presupune fiecare functie de executie, prin elaborarea pentru fiecare subordonat, a fiselor de post;

d)    au initiativa şi iau masuri, dupa caz, în rezolvarea problemelor specifice domeniilor de activitate ale compartimentelor pe care le conduc;

e)    asigură cunoasterea de catre personalul din subordine a legislatiei în vigoare, specifica fiecarui domeniu de activitate;

f)     îndruma, urmaresc şi verifica permanent utilizarea eficienta a programului de lucru, preocuparea fiecarui angajat în rezolvarea legala, competenta şi de calitate a tuturor sarcinilor încredintate, în raport cu pregatirea, experienta şi functia ocupata; 

g)    repartizeaza corespondenta, raspund de solutionarea problemelor curente, semneaza lucrarile compartimentului;

h)    asigura şi raspund de rezolvarea în termen, cu respectarea legislatiei în vigoare, a cererilor, sesizarilor şi petitiile cetatenilor; 

i)     propun si, dupa caz, iau masuri în vederea îmbunatatirii activitatii în cadrul compartimentului, colaboreaza şi conlucreaza cu celelalte compartimente din cadrul primariei, raspunzând cu promptitudine la solicitarile acestora;

j)    asigura respectarea prevederilor din prezentul regulament;

k)    raspund de cresterea gradului de competenta profesionala şi de asigurarea unui comportament corect în relatiile cu cetatenii, în scopul cresterii prestigiului functionarului public; 

l)     îndeplinesc orice alte atribuţii date de şefii ierarhici superiori; 

    Art.21 Persoanele încadrate pe funcţii de execuţie răspund, conform reglementarilor în vigoare, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a sarcinilor care le revin, precum şi pentru cazul în care au dispus masuri contrare prevederilor legale, fata de primar şi viceprimar, dupa caz. 

    Art.22 (1) Primarul conduce, îndruma şi controleaza activitatea tuturor compartimentelor functionale din cadrul primariei, conform atribuţiilor prevazute de lege şi răspunde de întreaga activitate a acestora. 

              (2) Viceprimarul şi secretarul îndruma compartimentele functionale conform atribuţiilor pe care le au potrivit legii şi delegate de catre primar.  

 

CAPITOLUL III – PATRIMONIUL 

 

   Art.23 Patrimoniul comunei Dichiseni,este alcatuit din bunurile mobile şi imobile care apartin domeniului public de interes local, domeniului privat al acestuia, la care se adauga drepturile şi obligatiile cu caracter patrimonial. 

   Art.24 Comuna Dichiseni, ca persoana juridica civila are în proprietate bunuri din domeniul privat, iar ca persoana juridica de drept public este proprietara bunurilor domeniului public de interes local, potrivit legii. 

   Art.25 Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Domeniul privat este supus dispozitiilor de drept comun daca prin lege nu se prevede altfel. 

   Art.26 Consiliul Local al Comunei Dichiseni, hotărăşte ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome şi institutiilor publice, să fie concesionate ori închiriate, în condiţiile legii. 

   Art.27 Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpararea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat de interes local, în conditiile legii, avand obligatia inventarierii acestora.

   Art.28 Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice în scopul desfăşurării unor activităţi care satisfac cerinţele cetăţenilor comunei.

 

CAPITOLUL IV

BUGETUL ŞI  ADMINISTRAREA ACESTUIA 

 

   Art.29 Bugetul comunei  Dichiseni, se administreaza în conditiile prevazute de lege, conform principiului autonomiei locale.

   Art.30 Bugetul comunei Dichiseni, se elaboreaza, se aproba şi se executa în conditiile Legii finantelor publice locale, Legii administratiei publice locale şi ale celorlalte acte normative în domeniu, de către consiliul local, la propunerea primarului. 

   Art.31 Veniturile şi cheltuielile bugetului local se desfasoara pe baza clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor.

   Art.32 Veniturile bugetului local sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul comunei  Dichiseni, din venituri preluate de la instituţiile, regiile autonome de interes local sau societăţile comerciale şi din alte surse, în conformitate cu dispozitiile legale.

   Art.33 Impozitele, taxele locale şi taxele speciale se stabilesc de către Consiliul local al comunei  Dichiseni,, în limitele şi conditiile legii. 

   Art.34 Din bugetul local se finanţează în condiţiile stabilite de lege, actiuni social culturale, obiective şi actiuni economice de interes local, cheltuieli de întretinere şi functionare a autoritatilor administratiei publice locale, precum şi alte obiective prevazute prin dispozitii legale.

   Art.35 Primarul comunei  Dichiseni, întocmeste, prin aparatul de specialitate şi prezintă spre aprobare Consiliului local contul de încheiere al exercitiului bugetar.

 

CAPITOLUL V

Relaţia cu Consiliul Local 

 

 Art.36  Relaţia cu consiliul local este asigurată de secretarul comunei, cu respectarea stricta a Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale, privind relatia intre autoritatile publice comunale, intre acestea si prefect, precum si intre autoritatile publice comunale si autoritatile publice judetene,  care îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 1. Primeşte proiectele de hotărâri iniţiate de către primarul comunei sau consilierii locali, verificând legalitatea acestora, în ceea ce priveste continutul şi forma;

   2. Asigura convocarea Consiliului local în sedintele ordinare şi extraordinare, în baza dispoziţiei primarului comunei Dichiseni , cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data şedinţei pentru şedinţele ordinare sau 3 zile pentru şedinţele extraordinare;

   3.  Asigura aducerea la cunostinta publică a hotarârilor şi dispozitiilor de interes general, precum şi data şi locul de desfasurare a sedintelor Consiliului Local

   4.  Pune la dispozitia consilierilor documentaţia legata de sedintele Consiliului local, materialele înscrise în ordinea de zi precum şi actele normative în baza carora au fost initiate proiectele de hotarari. 

   5. Intocmeste ordinea de zi a sedintelor Consiliului Local, incluzând proiectele de hotărâri depuse de iniţiatori, însotite de avizele comisiilor de specialitate şi de rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort.

   6. Întocmeşte rapoarte de neavizare pentru proiectele pe care le consideră nelegale şi le prezintă consiliului local în şedinţa în care este dezbătut proiectul respectiv;

   7. Initiaza actiunile care se înainteaza în instanta, împreuna cu documentatia necesara.

   8. Comunica  Instituției  Prefectului  Judetului  Călăraşi,  în  termenul  prevazut  de  lege, hotarârile adoptate de Consiliul Local (10 zile) şi dispozitiile Primarului (5 zile); aduce la cunostinta celor interesati hotararile şi dispozitiile în termenele prevazute de lege.

   9. Asigura  îndosarierea  corespunzatoare  (cusut,  numerotat,  proces-verbal,  opis) a documentelor supuse aprobarii Consiliului Local şi raspunde de pastrarea lor.

   10. Legalizeaza  semnaturi  şi  confirma  autenticitatea  copiilor  cu  actele  originale,  cu exceptia celor care se elibereaza de autoritatile publice centrale. 

   11. Exercita caile legale de atac pentru apararea domeniului public şi privat al comunei, a drepturilor şi obligatiilor cu caracter patrimonial şi a altor drepturi şi obligatii legale.

   12. Studiaza dosarele aflate pe rol şi tine evidenta acestora

   13. Solicita investirea cu titlu executoriu a hotarârilor judecatoresti ramase definitive.

   14. Întocmeste dosarele de executare silita.

   15. Comunică hotarârile judecatoresti compartimentelor interesate.

   16. Prezinta, la cererea Consiliului Local, rapoarte şi informari privind activitatea, în termenul şi forma solicitata.

 

CAPITOLUL VI 

Reguli generale privind circulaţia documentelor în cadrul Primăriei Comunei  Dichiseni 

 

      Art.37 (1) Toate documentele care circula în şi între diferitele compartimente ale Primariei Dichiseni vor primi un numar de înregistrare, după care se prezintă primarului comunei pentru repartizarea spre soluţionare compartimentului în competenţa căruia intră soluţionarea.

               (2) Salariaţii Primăriei Comunei Dichiseni au obligatia de a rezolva problemele specifice şi de a răspunde solicitărilor petentilor în termenele legale.

               (3) Mânuirea şi pastrarea sigiliilor (stampilelor) care se aplica pe documente, folosite de Primăria Comunei  Dichiseni  se va face numai de catre functionarii publici imputerniciti conform Dispozitiei Primarului.

 

CAPITOLUL VII

- Incompatibilităţi şi conflictul de interese

 

 

     Art.38 Demnitarii publici (primar, viceprimar şi aleşi locali) sunt în conflict de interese dacă emit un act administrativ sau nu incheie un act juridic ori nu emit o dispozitie, în exercitarea functiei, care produce un folos material pentru sine, pentru sotul sau ori rudele sale de gradul I; actele administrative emise sau actele juridice incheiate ori dispozitiile emise cu încalcarea acestei obligaţii sunt lovite de nulitate absolută.

 

    Art.39 (1) Functionarul public este în conflict de interese daca se afla în una dintre urmatoarele situatii:

a)      este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial;

b)      participa în cadrul aceleiasi comisii, constituite conform legii, cu functionari publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I;

c)      interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia în exercitarea functiei publice.

(2)  în cazul existentei unui conflict de interese, functionarul public este obligat sa se abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi sa-l informeze de indata pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct. Acesta este obligat sa ia masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta.

 

(3)  în cazurile prevazute la alin. (1) conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic caruia îi este subordonat direct functionarul public în cauza, va desemna un alt functionar public, care are aceeasi pregatire şi nivel de experienta.

 

(4)  Incalcarea dispozitiilor alin. (2) poate atrage, după caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila ori penala, potrivit legii.

       Art.40 (1) Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publică decat cea în care a fost numit, precum şi cu functiile de demnitate publică.

                 (2) Functionarii publici nu pot detine alte functii şi nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza:

 

a)    în cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;

 

b)   în cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului în care functionarul public este suspendat din functia publică, în conditiile legii, pe durata numirii sale;

c)    în cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori în alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public;

d)   în calitate de membru al unui grup de interes economic.

                (3) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) şi c), functionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis în conditiile legii, sa reprezinte sau sa participe în calitate de reprezentant al autoritatii ori institutiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare.

                (4) Functionarii publici care, în exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati de monitorizare şi control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scop lucrativ de natura celor prevazute la alin. (2) lit. c) nu pot sa-si desfasoare activitatea şi nu pot acorda consultanta de specialitate la aceste societati timp de 3 ani dupa iesirea din corpul functionarilor publici.

                 (5) Functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveste efectuarea unor acte în legatura cu functia publică pe care o exercita.

în situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), la incheierea mandatului demnitarului, functionarul public este reîncadrat în functia publică detinuta sau intr-o functie similara.

      Art.41 (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de gradul I.

Prevederile alin. (1) se aplica şi în cazul în care seful ierarhic direct are calitatea de demnitar.

                (2)Persoanele care se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) vor opta, în termen de 60 de zile, pentru incetarea raporturilor ierarhice directe sau renuntarea la calitatea de demnitar.

                (3)Orice persoana poate sesiza existenta situatiilor prevazute la alin. (1) sau (2).

                (4)Situatiile prevazute la alin. (1) şi neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (3) se constata de catre seful ierarhic superior al functionarilor publici respectivi, care dispune incetarea raporturilor ierarhice directe dintre functionarii publici soti sau rude de gradul I.

                (5)Situatiile prevazute la alin. (2) şi neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (3) se constata, dupa caz, de catre primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune incetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi functionarul public sot sau ruda de gradul I.

      Art.42  Functionarii publici pot exercita functii sau activitati în domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului.

     Art.43 (1) Functionarul public poate candida pentru o functie eligibila sau poate fi numit intr-o functie de demnitate publică.

          (2) Raportul de serviciu al functionarului public se suspenda:

a)    pe durata campaniei electorale, pana în ziua ulterioara alegerilor, daca nu este ales;

b) pana la incetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publică, în cazul în care functionarul public a fost ales sau numit.

 

     Art.44 (1) Functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.

 

                (2) Functionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi sa exprime sau sa apere în mod public pozitiile unui partid politic.

                (3) Functionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria inaltilor functionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functia publică.

 

 

CAPITOLUL VIII

 

Reguli speciale de comportament, în scopul prevenirii faptelor de coruptie

 

 

      Art.45  Toate categoriile de personal din aparatul propriu, care exercita o functie publică, indiferent de modul în care au fost investite, care indeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o insarcinare, în masura în care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, sau care exercita atribuţii de control, potrivit legii, sunt obligate sa indeplineasca indatoririle ce le revin din exercitarea functiilor, atribuţiilor sau insarcinarilor incredintate, cu respectarea stricta a legilor şi a normelor de conduita profesionala, şi sa asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetatenilor, fara sa se foloseasca de functiile, atributiile ori insarcinarile primite, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

 

     Art.46  Persoanele care exercita o functie publică în cadrul autorităţii publice, precum şi persoanele care detin o functie de conducere, au obligatia sa isi declare averea în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IX

 Răspunderi şi sancţiuni pentru funcţionarii publici

 

 

     Art.47 Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

    Art.48 (1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin şi a normelor de conduita profesionala şi civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara şi atrage raspunderea disciplinara a acestora.

(2)  Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

 

a)    intarzierea sistematica în efectuarea lucrarilor;

b)    neglijenta repetata în rezolvarea lucrarilor;

c)    absente nemotivate de la serviciu;

d)   nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e)    interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f)    nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;

 

g)   manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice în care isi desfasoara activitatea;

h)    desfasurarea în timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;

i)   refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;

j)     incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese şi interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;

k) stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii în vederea solutionarii cererilor acestora.

 

(3)  Sanctiunile disciplinare sunt:

 

a)    mustrare scrisa;

b)    diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;

c)    suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare   în functia publică pe o perioada de la 1 la 3 ani;

d)   trecerea intr-o functie publică inferioara pe o perioada de pana la un an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;

e)    destituirea din functia publică.

(4)  La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile în care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie şi consecintele abaterii, comportarea generala în timpul serviciului a functionarului public, precum şi de existenta în antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate în conditiile prezentei legi.

 

(5)  Sanctiunile disciplinare se aplica în termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor. Sanctiunea disciplinara se poate aplica direct de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea conducatorului compartimentului în care functioneaza cel în cauza.

              (6) Sanctiunile disciplinare se aplica de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea comisiei de disciplina.

         (7) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite şi dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata în scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal.

 

     Art.49  Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

 

     Art.50 Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza în cazul în care acestia au savarsit o contraventie în timpul şi în legatura cu sarcinile de serviciu.         

      Art.51 Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:

       - pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice în care functioneaza;

       - pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

       - pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publică, în calitate de comitent, unor terte persoane, în temeiul unei hotarari judecatoresti definitive şi irevocabile.

 

     Art. 52 (1) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite în timpul serviciului sau în legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.

 

                 (2) în cazul în care s-a pus în miscare actiunea penala pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea; conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune suspendarea functionarului public din functia publică pe care o detine.

 

                 (3) Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale, precum şi în cazul în care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publică inceteaza, iar functionarul public respectiv va fi reintegrat în functia publică detinuta anterior şi ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

 

                (4) în situatia în care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta.

 

CAPITOLUL X

 

 Răspunderi şi sancţiuni pentru personalul contractual

 

 

      Art.53 (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

 

                 (2) Abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca şi care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele şi dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

     Art. 54 (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:

a)    avertismentul scris;

b)   retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

c)    reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

d)   reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, şi a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

e)  desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

                    (2) în cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.

                    (3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare , daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen . Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizia angajatorului emisa in forma scrisa .

 

     Art.55  Amenzile disciplinare sunt interzise.

 Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

     Art.56 Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila în raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se în vedere urmatoarele:

a)    imprejurarile în care fapta a fost savarsita;

b)    gradul de vinovatie a salariatului;

c)    consecintele abaterii disciplinare;

d)   comportarea generala în serviciu a salariatului;

e)    eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

     Art.57 (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 , alin.1 , lit. a din Codul Muncii nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

 

                (2) în vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora şi locul intrevederii.

               (3)neprezentarea salariatului la convocarea facuta în conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

               (4) în cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze şi sa sustina toate apararile în favoarea sa şi sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele şi motivatiile pe care le considera necesare, precum şi dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

     Art. 58 (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare prin dispozitia primarului emisa în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

                (2)Sub sanctiunea nulitatii absolute, în dispozitie se cuprind în mod obligatoriu:

a)    descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

b)   precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern , contractual individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevazute la art. 251 alin. (3) din Codul Muncii, nu a fost efectuata cercetarea;

 

        d)temeiul de drept în baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

 

        e)termenul în care sanctiunea poate fi contestata;

        f)instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

               (3)Dispozitia de sanctionare se comunica salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicarii.

 

          (4)Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

                (5)Dispozitia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

 

     Art.59 (1) Salariatii raspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legatura cu munca lor.

                (2)Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute şi care nu puteau fi inlaturate şi nici de pagubele care se incadreaza în riscul normal al serviciului.

                (3) in situatia in care angajatorul constata ca salariatul sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa , va putea solicita salariatului , printr-o nota de constatare si evaluare a pagubei , recuperarea contravalorii acesteia , prin acordul partilor intr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicarii .

                (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor conform aliniatului 3 nu poate fi mai mare decat echiovalentul a 5 salarii minime brute pe economie .

 

     Art.60 (1) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste în raport cu masura în care a contribuit la producerea ei.

                (2)Daca masura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, şi în functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.

     Art.61 (1) Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.

               (2) Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii.

     Art.62 (1) Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauza din partea angajatorului la care este incadrata în munca.

 

                 (2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel în cauza, jumatate din salariul respectiv.

     Art.63 (1) în cazul în care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il fi despagubit pe angajator şi cel în cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publică, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de catre angajatorul pagubit.

                (2) Daca persoana în cauza nu s-a incadrat în munca la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, în conditiile Codului de procedura civila.

     Art.64  In cazul în care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc în conditiile Codului de procedura civila.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XI

 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI

NEDISCRIMINĂRII SI A INLĂTURĂRII ORICAREI FORME DE INCĂLCARE A DEMNITĂTII

Art.65. Libertatea muncii este garantată prin Constitutie, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă si a profesiei, meseriei sau activitătii pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc. In cadrul relatiilor de muncă functionează principiul egalitătii de tratament fată de toti salariatii si angajatorii. Orice discriminare directă sau indirectă fată de un salariat bazată pe criterii de sex, caracteristici genetice, vârsta, apartenentă natională, rasă, culoare, etnie, religie, optiune politică, origine socială, handicap, situatie sau responsabilitate familială, apartenentă sau activitate sindicală este interzisă.

Art. 66. Orice functionar public sau salariat care prestează o muncă beneficiază de conditii de muncă adecvate activitătii desfăsurate, de protectie socială, de securitate si sănătate în muncă, precum si de respectarea demnitătii si a constiintei sale fără nici o discriminare. Tuturor functionarilor publici si salariatilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală precum si dreptul la protectia datelor cu caracter personal.

Art.67. Relatiile de muncă se bazează pe principiul consensualitătii si al bunei credinte. Pentru buna desfăsurare a relatiilor de muncă participantii la raporturile de muncă se vor informa si se vor consulta reciproc în conditiile legii.

 

CAPITOLUL XII

OBLIGATIILE CONDUCERII EXECUTIVE A PRIMARIEI DICHISENI

 

            Conducerii executive a Primăriei Comunei Dichiseni Roseti îi revin următoarele obligatii:

Art.68. Asigurarea dotărilor necesare desfăsurării activitătii angajatilor (spatiu în birouri, mobilier, tehnică de calcul, rechizite, diverse materiale), asigurarea conditiilor normale de muncă si igienă, de natură să le ocrotească sănătatea si integritatea fizică si psihică si urmărirea utilizării eficiente a timpului de muncă.

Art.69. Acordarea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare tuturor functionarilor publici si salariatilor, în raport cu functia detinută si munca efectiv prestată.

Art.70. Asigurarea de sanse si tratament egale între angajati, femei si bărbati, în cadrul relatiilor de muncă de orice fel.

 

CAPITOLUL XIII

OBLIGATIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

Art.71. Conducerea compartimentelor si a birourilor, constituite în structura functională a aparatului de specialitate, are obligatia de a organiza si coordona activitatea functionarilor publici si salariatilor din subordine, de a întări ordinea si disciplina. In acest sens primarul, viceprimarul si secretarul comunei au următoarele sarcini:

a. Stabilirea atributiilor si răspunderilor pentru fiecare functionar public si salariat din cadrul biroului sau compartimentului, în raport cu pregătirea profesională, experienta dobândită si rezultatele obtinute în activitatea profesională.

b. Sprijinirea propunerilor si initiativelor motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătătirii activitătii autoritătii publice, precum si a calitătii serviciilor publice oferite cetătenilor.

c. Crearea cadrului necesar pentru cunoasterea de către toti angajatii a legislatiei în vigoare, cu deosebire a celei care vizează direct activitătile specifice institutiei.

d. Asigurarea păstrării secretului de serviciu la primirea, întocmirea, multiplicarea, difuzarea si păstrarea documentelor clasificate.

e. Urmărirea respectării circuitului normal al informatiilor si perfectionării sistemului informational al institutiei.

f. Asigurarea instruirii personalului pentru respectarea pe toată durata programului de muncă, a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a normelor de protectia muncii (la locurile de muncă unde acestea se impun) si a normelor igienico-sanitare.

g. Exercitarea îndrumării, coordonării si controlului permanent al activitatii personalului din cadrul  birourilor sau compartimentelor, în scopul realizării integrale si la termenele stabilite a sarcinilor ce le revin conform Regulamentului de organizare si functionare, a legislatiei în vigoare, a hotărârilor Consiliul Local, a notelor de serviciu si a dispozitiilor emise de către primar, precum si din programele de activitate elaborate.

h. Elaborarea propunerilor privind stimularea suplimentară a angajatilor care aduc un aport deosebit la bunul mers al activitatii ce o desfăsoară.

i. Sanctionarea potrivit prevederilor legale a persoanelor care încalcă cu vinovătie obligatiile de serviciu ce le revin, sau normele de comportare în institutie.

j. In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, să asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei în functia publică pentru functionarii publici din subordine.

k. Să examineze si să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din functii.

CAPITOLUL XIV

INTERDICTII APLICABILE FUNCTIONARILOR PUBLICI DE CONDUCERE

 

Art.72. Se interzice functionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în functia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile care guvernează conduita profesională a functionarilor publici:

a)suprematia Constitutiei si a legii;

b) prioritatea interesului public ;

c) asigurarea egalitătii de tratament a cetătenilor în fata autoritătilor si institutiilor publice;

d) profesionalismul ;

e) impartialitatea si independenta;

f) integritatea morală ;

g) libertatea gândirii si a exprimării;

h) cinstea si corectitudinea;

i) deschiderea si transparenta.

Art.73. Pentru aducerea la îndeplinire a acestor obligatii secretarul comunei va fi

sprijinit de conducerea executivă, respectiv de primar si  viceprimar.

 

 

CAPITOLUL XV

OBLIGATIILE ANGAJATILOR

OBLIGATII GENERALE

 

Art.74. Salariatii aparatului de specialitate al Primarului, functionarii publici sau cu contract individual de muncă, indiferent de locul de muncă unde îsi desfăsoară activitatea, în concordantă cu prevederile legale în vigoare, au următoarele obligatii:

a. Să îndeplinească cu fidelitate, constiinciozitate si la termenele prevăzute îndatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului si să se abtină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice, ori prestigiului corpului functionarilor publici.

b. Să nu desfăsoare în incinta institutiei activităti cu caracter politic, în sprijinul partidelor politice, organizatiilor sau asociatiilor de acest fel, în timpul programului.

c. Functionarii publici au obligatia să prezinte, în conditiile legii, conducătorului autoritătii declaratia de avere la numirea într-o functie publică sau la încetarea raportului de serviciu si să respecte întocmai, regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitătilor, stabilite potrivit legii.

d. Să respecte legislatia în vigoare, hotărârile Consiliului Local si dispozitiile primarului si să aducă la îndeplinire sarcinile primite din partea conducerii.

e. Să-si perfectioneze continuu nivelul de pregătire profesională, atât prin studiul individual, cât si prin cursurile organizate de către institutia publica, sau  alte institutii abilitate potrivit legii.

f. Să păstreze secretul de serviciu în activitătile de primire, întocmire multiplicare, difuzare si păstrare a documentelor cu caracter secret.

g. Să respecte programul de muncă stabilit în institutie, urmărind folosirea cu eficientă maximă a timpului de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

h. Să se prezinte la serviciu într-o tinută vestimentară decentă si adecvată si să manifeste un comportament civilizat si demn în relatiile cu colegii si ceilalti salariati din institutie; să manifeste solicitudine si respect în relatiile cu persoanele din afara institutiei ; să poarte elemente de identificare : nume si functie.

i. Să nu se prezinte la serviciu sub influenta alcoolului sau să consume băuturi alcoolice în timpul orelor de program; persoanele aflate în această situatie vor fi obligate să părăsească institutia, urmând a se lua măsuri de sanctionare a lor, aceste fapte fiind considerate abateri disciplinare si se sanctionează conform prevederilor legale.

j. Să se înscrie în condicile de prezentă constituite, ori de câte ori intervin deplasări în interesul serviciului în localitate sau în alte localităti; pentru interese personale, iesirea din institutie se va face numai cu aprobarea conducerii, după caz.

k. Să-si însusească si să respecte normele legale de prevenire si stingere a incendiilor, normele de protectia muncii si cele igienico-sanitare.

l. Să păstreze în conditii corespunzătoare toate bunurile mobile si imobile din dotarea institutiei si să folosească în mod judicios rechizitele.

m. Conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local, să pună la dispozitia consilierilor locali documentele sau informatiile solicitate, cu acordul secretarului.

n. Să anunte imediat pierderea legitimatiei de serviciu persoanelor însărcinate cu realizarea atributiilor privind activitatea de resurse umane, pentru luarea măsurilor ce se impun.

o. Să asigure corecta utilizarea a bunurilor din dotare: aparatura de calcul, mobilier, etc.

p. Să deconecteze la sfârsitul programului de lucru aparatura electrică, electronică sau alte instalatii electrice din dotare.

r. Pentru păstrarea în sigurantă a documentelor, acestea vor fi închise la sfârsitul programului de lucru în fisete.

s. Să răspundă direct de documentele întocmite si/sau semnate în cadrul birourilor si compartimentelor.

 

 OBLIGATII CE REVIN FUNCTIONARILOR PUBLICI

PREVĂZUTE DE NORMELE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

 

Art.75. Functionarii publici, în conformitate cu normele de conduită, au următoarele obligatii:

a. De a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetătenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor si la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competentelor Consiliului Local.

b. In exercitarea functiei publice, de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, în conditiile legii, transparenta administrativă, pentru a câstiga si a mentine încrederea publicului în integritatea,impartialitatea si eficacitatea autoritătilor si institutiilor publice.

c. Prin actele si faptele lor, să respecte Constitutia, legile tării si să actioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

d. Să se conformeze dispozitiilor legale privind restrângerea exercitiului unor drepturi, datorată naturii functiilor publice detinute.

e. De a apăra în mod loial prestigiul autoritătii în care îsi desfăsoară activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

f. De a nu dezvălui informatii care nu au caracter public si de a nu remite documentele care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autorităti ori institutii publice, decât cu acordul primarului. Aceasta obligatie nu reprezintă o derogare de la obligatia legală a functionarilor publici de a furniza informatii de interes public celor interesati, în conditiile legii.

g. In îndeplinirea atributiilor de serviciu, de a respecta demnitatea functiei publice detinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea.

h. In activitatea lor, de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lăsa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aibă o atitudine conciliantă si să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

i. In relatiile cu personalul din cadrul autoritătii publice în care îsi desfăsoară activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credintă, corectitudine si amabilitate.

j. De a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitătii persoanelor din cadrul autoritătii în care îsi desfăsoară activitatea, precum si persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea functiei publice, prin:

- întrebuintarea unor expresii jignitoare;

- dezvăluirea unor aspecte ale vietii private;

- formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

k. Să adopte o atitudine impartială si justificată pentru rezolvarea clară si eficientă a problemelor cetătenilor.

Functionarii publici au obligatia să respecte principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, prin:

- promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

- eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

l. Să promoveze o imagine favorabilă tării si autoritătii pe care o reprezintă în cadrul unor organizatii internationale, institutii de învătământ, conferinte, seminarii si alte activităti cu caracter international.

m. In deplasările externe, să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol si le este interzisă încălcarea legilor si obiceiurilor tării gazdă.

n. In procesul de luare a deciziilor, să actioneze conform prevederilor legale si să îsi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat si impartial.

o. Să asigure ocrotirea proprietătii publice si private a statului si a unitătilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, actionând în orice situatie ca un bun proprietar.

p. Să folosească timpul de lucru, precum si bunurile apartinând autoritătii numai pentru desfăsurarea activitătilor aferente functiei publice detinute.

r. Să propună si să asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utilă si eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL XVI

ATRIBUȚII SPECIFICE ALE FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DICHISENI PE FIECARE COMPARTIMENT ÎN PARTE

 

SECRETAR

 

 Secretarul indeplineste urmatoarele atributii(conform art. 117 din Legea administratiei publice locale)

ü  participã în mod obligatoriu la şedintele consiliului local;

ü  coordoneazã compartimentele şi activitãţile cu caracter juridic,de stare civilã,autoritate tutelarã şi asistenţã socialã din cadrul aparatului propriu de specialitate  al consiliului local;

ü  avizeazã proiectele de hotarâri ale consiliului local,asumându-şi rãspunderea  pentru legalitatea acestora,contrasemnând hotãrârile pe care le considerã legale;  

ü  avizeazã pentru legalitate dispoziţiile primarului;

ü  urmareşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;

ü  asigurã îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrãrilor de secretariat;

ü  pregãteşte lucrãrile supuse dezbaterii consiliului local;

ü  asigurã comunicarea cãtre autoritãţile,instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar,în termen de cel mult 10 zile , dacã legea nu prevede altfel;

ü  asigurã aducerea la cunoştinţa publicã a hotãrârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ , respectand transparenta decizionala conform Legii nr.52/2003 ;

ü  elibereazã extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local,în afara celor cu caracter secret,stabilit portrivit legii;

ü  egalizeazã semnãturi de pe îscrisurile prezentate de pãrti şi confirmã autenticitatea copiilor cu actele  originale,în condiţiile legii;                         

ü  îndeplineşte atribuţiunile inspectorului de protecţie civilã şi evideţe militare;

ü  rãspunde de popularizarea legislaţiei şi a actelor cu caracter normativ ale organelor ierarhic superioare;

ü  asigurã conducerea unor registre speciale privind: evidenţa hotãrârilor consiliului local respectiv evidenta dispoziţiilor primarului;

ü  coordoneazã, verificã şi rãspunde de modul de complectare şi ţinere la zi a registrului agricol,orice modificare în acestea facându-se numai de secretarul consiliului local;

ü  întocmeste lucrãrile necesare deschiderii procedurii succesorale şi le înainteazã notarilor publici,în conformitate cu Normele  metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.36/2002,privind impozitele şi taxele locale;

ü  coordoneazã activitatea  de arhivare a documentelor întocmite de Consiliul local comunal şi primãria comunei Dichiseni ;

ü  ţine şi conduce Registrul general de evidenta a salariatilor cãrţile de muncã al personalului din aparatul propriu al primãriei şi unitãţile aparţinãtoare, rãspunde de înscrierea corectã a datelor în acestea ;   

ü  rãspunde de aplicarea corectã a Legii nr.519/2002 pentru aprobarea O.U.G.nr.102/1999,privind protecţia specialã şi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap;

ü  indeplineste si raspunde de activitatea de stare civila :

 • inregistreaza actele si faptele de stare civila in registrele de nastere,casatorie si deces ,elibereaza certificate de stare civila ;
 • se ingrijeste de asigurarea unui conditiilor de oficiere a casatoriilor intr-un cadru corespunzator ;
 • intocmeste buletine statistice de nastere,casatorie si deces pe care le comunica Directiei Judetene de Statistica ;
 • comunica organelor de politie orice modificare intervenita in starea civila a unei persoane ;
 • asigura reconstituirea registrelor de stare civila pierdute sau distruse partial ;
 • intocmeste lucrarile de reconstituire a actelor de nastere,casatorie sau deces ;
 • efectueaza mentiunile legale pe actele de stare civila ;
 • inainteaza la organul de politie si Centrul militar judetean buletinele de identitate ,respectiv livretele militare ale celor decedati ;
 • intocmeste actiunile pe care consiliul local le promoveaza din oficiu in vederea anularii, completarii sau rectificarii actelor de stare civila si le inainteaza instantelor judecatoresti competente ;
 • inainteaza registrele de stare civila,exemplarul 2, la Consiliul Judetean ;
 • executa hotararile prin care s-a incuvintat adoptia intocmind actele de stare civila ce se impun dupa lege;

ü  conduce modificarile din listele permanente de alegatori .

ü  îndeplineşte lucrãrile de secretariat la Comisia Localã de aplicare a legilor fondului funciar;

ü  asigura transparenta decizionala pentru actele cu caracter normativ ;

ü  se ingrijeste la sfarsitul anului de indosarierea actelor de care raspunde si le preda pe baza de proces verbal responsabilului cu arhivarea,pentru pastrare ;

ü  raspunde de aplicarea corecta a Legii nr.300/2004 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoanele fizice ;

ü  face propuneri privind acordarea de premii si alte stimulente pentru persoanele din cadrul aparatului propriu al Consiliului local ;

ü  intocmeste si elibereaza livrete de familie pentru tinerii casatoriti sau pentru familii care solicita acest lucru ;

ü  aproba programul de efectuare a concediilor anuale de odihna pentru personalul din subordine ;

ü  stabileste atributiile personalului din cadrul primariei si efectueaza distribuirea unor sarcini si atributii in vederea realizarii unei repartitii echilibratea muncii ;

ü  repartizeaza actele si dosarele pe compartimente si servicii ;

ü  intocmeste documentatii la Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor ;

ü  intocmeste si tine evidenta documentelor la Legea nr.10/2001 ;                                                     

ü  îndeplineşte şi alte atribuţii prevãzute de legi sau însarcinãri date de consiliul local ori de primar.

 

INSPECTOR  (agent agricol)

      Atributiile agentului agricol sunt:

ü  Întocmeşte şi conduce , sub directa supraveghere a secretarului , registrele agricole şi se ingrijeşte de pãstrarea acestora,orice modificare în registrele agricole fãcându-se numai de secretarul consiliului local ;

ü  Elibereazã adeverinţe dupã documentele pe care le gestioneazã şi ţine registrul cu eliberearea acestora;

ü  Ține evidenţa terenurilor proprietate privatã şi publicã aflate în administrarea primãriei;

ü  Întocmeşte rapoarte statistice,dãri de seama privind registrul agricol şi le înainteazã instituţiilor competente;

ü  Conduce registrul de gaj şi transcrierea proprietaţii animalelor;

ü  Elibereazã certificate de producator,certificate de adeverire a proprietaţii animalelor ;

ü  Face propuneri privind îmbunãtãţirea activitaţii în domeniul agricol;

ü  Raspunde de întocmirea tuturor actelor necesare  pentru constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar,de punerea în posesie a terenurilor agricole şi forestiere pentru care s-a constituit sau reconstituit dreptul de proprietate şi rãspunde de evidenţa şi înmânarea titlurilor de proprietate ;

ü  Participã la constatarea pagubelor provocate de calamitaţi, catastrofe, incendii,  epidemii sau epizotii;                                    

ü  Rãspunde de cultivarea şi recoltarea produselor de pe terenurile aflate în administrarea primãriei;

ü  Rãspunde de problemele legate de autorizarea şi disciplina în construcţii;

ü  Exercita atributiunile secretarului de Salva atunci cand acesta este in concediu,capacitate temporara de munca sau atunci cand acesta este plecat pe o peri- oada indelungata din localitate ;

ü  Ține evidenţa terenurilor agricole  (loturilor zootehnice) din administrarea primãriei, rãspunde de integritatea lor şi face propuneri cu privire la folosirea lor cât mai eficientã,asigurã folosirea integralã şi cu maximã  eficienţã a acestora ; rãspunde de îngrijirea şi întreţinerea  reproducãtorilor de la staţiunea comunalã de montã ;

ü  Înregistreazã zilnic corespondenţa primitã şi o înmâneazã personalului, sub luare de semnãturã,care rãspunde de rezolvarea ei,conform rezoluţiei fãcutã de primar sau secretar,iar dupã rezolvare le expediazã prin poştã sau le înmâneazã celor în cauzã şi le claseazã la dosarele respective;

ü  Se îngrijeşte,la sfirşitul anului,de îndosarierea actelor de care raspunde şi le predã , pe bazã de proces verbal , responsabilului cu arhivarea,pentru pãstrare;

ü  Asigura si participa efectiv la aplicarea prevederilor Legii fondului funciar,ia masuri ,in conditiile legii pentru evidenta,apararea ,conservarea si folosirea completa si rationala a terenurilor din administrarea primariei ;

ü  Se preocupa de cunoasterea temeinica a actelor normative si a legislatiei in domeniul agricol si urmareste respectarea normelor tehnice la carantina fito-sanitara,

ü  combaterea bolilor si daunatorilor la plante si utilizarea pesticidelor pentru mentierea

ü  echilibrului ecologic si prevenirea accidentelor la oameni,plante si animale ;

ü  Acorda consultatii si sfaturi tehnice profesionale la producatorii agricoli ;

ü  Sustine activitatea unor asociatii legal constituite care se ocupa de organizarea ,stimularea si protectia sociala a producatorilor agricoli in interesul acestora ;

ü  Participa direct la actiuni privind evidenta si utilizarea terenurilor agricole ce constituie fondul funciar al localitatii,la evaluarea productiei la culturile vegetale

ü  la actiunile de recensamant agricol ;

ü  Informeaza directiile agricole si alte institutii prin dari de seama statistice si rapoarte tehnic-operative asupra stadiilor existente in realizarea productiei agricole;

ü  Participa direct la orice actiuni cu termene,in orice domeniu,intreprinse in cadrul consiliului local ;

ü  Atributii in domeniul informarii a autoritatilor publice locale,a societatii civile si a cetatenilor ;

ü  Duce la îndeplinire orice alte atribuţii stabilite de consiliul local, primar sau secretar.

 

CONSILIER - CONTABIL

 Atributiile contabilului sunt:

ü  Întocmeste proiectul de buget si proiectele planurilor de venituri si cheltuielidin mijloaxe extrabugetare si alte fonduri speciale;raspunde de executia bugetului si a planurilor de venituri si cheltuieli intocmand darile de seama contabile si statistice legate de buget ;

ü  Conduce evidenta cheltuielilor prevazute in buget , precum si executarea planurilor de venituri si cheltuieli a mijloacelor extrabugetare si din fondurile speciale

ü  Verifica , analizeaza si centralizeaza data privind executarea planurilor de venituri si cheltuieli ale unitatilor finantate din bugetul local ;

ü  Conduce evidenta centralizata a veniturilor bugetului local cu ajutorul registrului de partizi-venituri pe surse de venituri conform clasificatiei bugetare unde inregistreaza atat debite si scaderi cat si incasarile prin casa pe baza borderourilor desfasuratoare intocmite de casieri , cat si incasarile prin Trezorerie conform ordinelor de plata ;

ü  Exercita controlul financiar preventiv cu stampila proprie,conduce registrul

ü  privind operatiunile documentele ce poarta viza de control financiar preventiv propriu ;  

ü  Conduce si raspunde de evidenta chitantierelor tip STAT,chitantierelor fiscale si biletelor de piata,toate documentele cu regim special ;

ü  Raspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare in ce priveste salarizarea muncii intocmind statele de plata si alte drepturi banesti pentru personalul aparatului propriu al primariei, precum si pentru personalul unitatilor si serviciilor finatate de la bugetul local , unitatile extrabugetare,asistenti personali,indemnizatii de nastere si ajutoare sociale ;

ü  Efectueaza periodic controlul gestionarii bunurilor din administrarea primariei informand consiliul local si pe primar in caz de abateri de la disciplina financiara si ia masuri corespunzatoare pentru recuperarea pagubelor ;

ü  Conduce evidenta activitatii economice – paduri – la venituri si cheltuieli conduce jurnalele de vanzari si cumparari de masa lemnoasa si intocmeste documentul lunar de TVA ;

ü  Raspunde de intocmirea declaratiilor privind impozitul pe salarii , fondului de somaj,fondului de sanatate si a CAS-ului si TVA-ului ;

ü  Conduce evidenta stocurilor de materiale ale unitatii ;

ü  Se ingrijeste la sfarsitul anului de indosarierea actelor de care raspunde si le preda pe baza de proces verbal responsabilului cu arhivarea, pentru pastrare ;

ü  Exercita orice alte atributii stabilite de consiliul local si de catre primar.

 

CONSILIER  –impozite si taxe-

        Atributiile principale in cadrul impozitelor si taxelor locale sunt :

ü  Raspunde de constatarea , impunerea, urmarirea si incasarea impozi- telor,taxelor locale precum si altor venituri ale bugetului local ;

ü  Întocmeste si conduce matricolele privind impozitul pe cladiri si terenuri, taxe teren proprietate de stat si taxe asupra mijloacelor de trnsport pentru persoane juridice , comunicand acesora debitele stabilite urmarind incasarea acestora la terme-nele de plata ;

ü  Întocmeste matricole privind impozitul pe cladiri,teren si taxa asupra mij-loacelor de transport pentru persoane fizice onform prevederilor O.G. nr.36/2002 şi a Normelor Metodologice de aplicare ;

ü  Întocmeste borderourile de debite si scaderi pentru toate sursele de venit ale bugetului local , si le inmaneaza casierilor care conduc rolurile unice pentru debitarea in evidentele nominale ;

ü  Conduce registrul Rol unic privind evidenta nominala a agentilor economici, înregistrând debitele,scãderile de debit şi încasãrile, conform chitanţelor sau ordinelor de platã , efectuand inregistrarea debitelor si incasarilor,urmarind incasarea conform Ordonatei Guvernului nr.11/1996 cu modificarile ulterioare ;

ü  Rãspunde de efectuarea corectã a confruntului dintre Rolul Unic şi extrasele de rol , de virãrile şi compensãrile efectuate;

ü  Raspunde de intocmirea corecta a dosarelor privind mijloacele de transport atat de la persoane fizice cat si de la persoane juridice,evidentierea acestora in mat-ricole de impunere , precum si scoaterea lor din evidenta in cazul radierii cu respec- tarea prevederilor legale ;

ü  Efectueaza perioadic,cel putin odata pe trimestru,controlul casieriei primariei precum si verificarea gestionara , semestrial informand consiliul local si primarul de spre constatarile facute ; 

ü  Întocmeste situatia privind – prognoza – veniturilor , decadal , si o transmite Trezoreriei Nasaud ;

ü  Extrage lista de ramasita la finele anului si raspunde de exactitatea datelor ; 

ü  Conduce evidenta nominala a platitorilor de impozite si taxe cu ajutorul extrasului de rol , unde opereaza debitele si scaderile primite de la organul de specialitate din cadrul primariei precum si incasarile efectuate , pe baza chitantierelor tip STAT sau a actelor de banca , atat la persoane fiice cat si la persoane juridice ;

ü  Raspunde de calculul corect al majoararilor de intarziere , conform prevede-

ü  rilor legale in vigoare , in cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice care nu-si achita la tremenele de plata datoriile fata de buget ;  

ü  Raspunde de inregistrarea corecta si la zi a debitelor si incasarilor in extrasul de rol,precum si de corectitudinea confruntului dintre extrasul de rol si rolul unic , virarea-compensarea sumelor,extragerea listei de suprasolviri si ramasita si de calculul majorarilor de intarziere la lista de ramasite ;

ü  Întocmeste instiintarile de plata , somatii , popriri precum si alte documente de urmarire conform O.G.nr.11/1996 cu modificarile ulterioare ,atat persoa-nelor fizice cat si celor juridice de pe raza comunei Dichiseni care nu si-au achitat datoriile fata de buget si termenele de plata ; 

ü  Raspunde de lichidarea pozitiilor de rol ,in care sens activitatea de incasare a impozitelor si taxelor se va organiza atat la birou cat si in teren,astfel incat zilnic sa se poata incasa impozite si taxe locale ;

ü  Se ingrijeste la sfarsitul anului de indosarierea actelor de care raspunde si le preda pe baza de proces verbal rasponsabilului cu arhivarea , pentru pastrare ;

ü  Executa masuratori topografice pentru punerea in posesie a celor indreptatiti sa li se reconstituie dreptul de proprietate ;

ü  Executa orice alte atributii stabilite de consiliul local, de catre primar sau contabil.

 

 

CASIER

Atributiile casierului sunt:

ü  Încaseaza taxele locale extrabugetare cu ajutorul chitantierelor tip STAT ;

ü  Încaseaza taxele de concesionare si inchirieri pentru spatiile si terenurile concesionate sau inchiriate de consiliul local persoanelor fizice si agentilor economici ;

ü  Îmbordereaza sumele incasate pe surse de venit,intocmeste foile de varsamant si depune la Trezorerie sumele incasate respectand regulamentul operatiunilor de casa ;

ü  Efectueaza ridicarea numerarului de la Trezorerie si plateste salariile personalului din aparatul propriu al Consiliului local,ajutoarele sociale,indemnizatiile de nastere , salariile asistentilor personali,precum si alte drepturi banesti ;

ü  Întocmeste ordine de plata ;

ü  Conduce registrul privind evidenta obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe din cadrul institutiei ;

ü  În zilele de luni, miercuri și vineri, face depunerile sumelor incasate ;

ü  Întoceste borderoul centralizator privind incasarile pe total primarie , intocmind foile de varsamant si depune la Trezorerie ; 

ü  Conduce evidenţa contractelor de închiriere a spaţiilor aparţinând Primãriei comunei Salva ;

ü  Rãspunde de efectuarea corectã a confruntului dintre Rolul Unic şi extrasele de rol şi de virãrile şi compensãrile efectuate;

ü  Se ingrijeste la sfarsitul anului de indosarierea actelor de care raspunde si le preda pe baza de proces verbal responsabilului cu arhivarea spre pastrare ;

ü  Executa orice alte atributii trasate de primar si consiliul local ;

 

 

REFERENT (ASISTENT SOCIAL)

Atributiile asistentului social sunt :

ü  Îndeplineşte atribuţiile cu privire la prevederile Legii 416/2001,privind  venitul minim garantat,dupã cum urmeazã:

 • organizeazã şi rãspunde de primirea şi înregistrarea cererilor privind acordarea dreptului la ajutor social,alocaţii pentru copii nou-nãscuţi,ajutoare de urgenţã,ajutoare de înmormântare ;verificã documentele justificative prezentate de cãtre solicitanţi ; completeazã fişa de calcul al ajutorului social; ţine evidenţa dosarelor de ajutor social; organizeazã plata drepturilor lunare a tuturor beneficiarilor;
 • realizeazã anchete sociale cu privire la situaţia famililor şi persoanelor singure aflate în dificultate şi care solicitã acordarea de ajutoare;
 • evalueazã periodic dosarele de ajutor social,prin întocmirea de noi anchete sociale,reactualizarea actelor de venituri,a adeverinţelor de la AJOFM (trimestrial);
 • întocmeşte şi transmite pânã la data de 10 a fiecãrei luni,pentru luna anterioarã, raportul statistic privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 şi a situaţiei privind plata ajutorului pentru încãlzirea locuinţei portivit prevederilor O.U.G.nr.121/2002;
 • sprijinã  viceprimarul la întocmirea planurilor de acţiuni sau lucrãri de interes local, la evidenţa participãrii la acestea a persoanelor beneficiare de ajutor social apte de muncã;
 • acordã gratuit consultanţã de specialitate privind îndrumarea persoanelor sau familiilor în vederea întocmirii actelor necesare,identificã persoanele şi familiile îndreptãţite sã beneficieze de ajutor social şi realizeazã mediatizarea Legii nr.416/2001;

ü  Rãspunde de aplicarea corectã şi unitarã a Legii  nr.61/1993 privind plata alocaţiei de stat pentru copii, a O.G. nr.105/2003 privind acordarea  alocaţiei familiale pentru familiile cu copii;primeşte şi verificã dosarele privind acestea şi le înainteazã în teremenele prevãzute de lege la D.G.M.S.S. Călărași;

ü  Coordoneaza si evidentiaza programul de lucru al persoanelor sanctionate prin inchisoare contraventionala,conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr.55/2002 ;

ü  Urmareste executarea obligatiei de intretinere si ingrijire a persoanelor varstnice  potrivit prevederilor Legii nr.17/2000 ;

ü  Sprijina membrii de familie aflati in dificultate ca urmare a actelor de violenta in familie,conform prevederilor Legii nr.217/2003 ;

ü  Sprijina activitatea de gospodarire si infrumusetare a localitatii de pastare a ordinii si curateniei in comuna ;

ü  Se îngrijeşte,la sfirşitul anului,de îndosarierea actelor de care raspunde şi le predã , pe bazã de proces verbal , responsabilului cu arhivarea,pentru pãstrare;

ü  Duce la îndeplinire orice alte atribuţii stabilite de consiliul local,primar sau secretar.

 

GUARD

Atributiile guardului sunt:

ü  Asigurã efectuarea curãţeniei în birourile primãriei ;

ü  Pe timp de iarnã,asigurã dezãpezirea cãilor de acces şi încãlzirea birourilor;

ü  Rãspunde de depozitarea lemnelor de foc pentru încãlzire;

ü  Executã serviciile de curier ale consiliului local şi ale primãrie,atât în ce priveşte corespondenţa,cât şi înmânarea cetãtenilor şi consilierilor a documentelor, convocatoarelor etc.;

ü  Convoacã tinerii şi alte persoane supuse serviciului militar şi rãspunde de înmânarea ordinelor de  recrutare şi încorporare;

ü  Îndeplineşte şi alte atribuţii  stabilite de cãtre consiliul local , primar sau secretar.

 

 

CAPITOLUL XVII

COMUNICARE SI LIMITE DE COMPETENTĂ

 

Art.76. Relatiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către functionarii publici desemnati în acest sens de conducătorul autoritătii, în conditiile legii.

Art.77. Functionarii publici desemnati să participe la activităti sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredintat de conducătorul autoritătii.

Art.78. In cazul în care nu sunt desemnati în acest sens, functionarii publici, pot participa la activităti sau dezbateri publice, având obligatia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autoritătii ori institutiei publice în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea.

 

 

CAPITOLUL XVIII

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC

 

Art.79. Accesul la Internet se face numai în interes de serviciu, fiind interzise activităti de comert electronic în interes privat, vizitarea site-urilor cu caracter obscen sau de propagandă, instigatoare la violentă sau acte de terorism,de muzică, filme, jocuri, chat-ul etc; Se permit download-uri (descărcari de pe Internet) exclusiv în cazul în care fisierele descarcate sunt necesare activitatii din cadrul institutiei. Se interzice abonarea (subscrierea) utilizatorilor la diverse siteuri de pe Internet, abonare ce implică primirea permanentă a unui volum mare de scrisori prin posta electronică. Răspunderea pentru aceasta revine utilizatorului, istoricul paginilor vizitate, timpul de acces, informatia descărcată si adresa de IP fiind monitorizate;

Art.80. Publicarea pe internet a datelor, imaginilor si informatiilor referitoare la activitatea Consiliului Local se va face numai cu aprobarea scrisă a celor în drept;

a) Răspunderea pentru corectitudinea si actualitatea datelor publicate pe site-ul propriu sau prin participările la licitatiile electronice revine proprietarului informatiei si nu operatorului sau realizatorului;

b) Fiecare compartiment din cadrul aparatului propriu de specialitate sau institutie din subordinea Consiliului Local care publică date pe internet este obligat sa întocmească un dosar, organizat cronologic, cu paginile web realizate, listate după publicare;

c) Sunt interzise publicitatea si sondajele în scopuri electorale sau economice pe portalul Primăriei Comunei Dichiseni , cu exceptia prezentării oportunitătilor, aspectelor culturale sau economice locale.

Art.81. Este interzis accesul neautorizat în spatiile digitale, altele decât cele locale sau cele publice din retea, folosirea altor conturi decât cele care au fost stabilite, furtul sau folosirea fisierelor neautorizat din retea.

Art.82. Este obligatorie respectarea măsurilor de securitate privitoare la contul de acces, parola, drepturi partajate în sistem de acces la resurse si la internet. Modificarea acestora se face cu aprobarea primarului.

Art.83. Este interzisă difuzarea, divulgarea sau transmiterea parolelor de acces, precum si a altor date cu caracter intern privind organizarea, accesul si protocoalele de functionare a retelei de calculatoare sau a postei electronice.

Art.84. Comunicarea prin adresă electronică, oficial, tip nota internă, se face cu acordul scris al persoanelor cu functii de conducere, ca si în cazul suportului de hârtie, urma păstrându-se la emitent.

Art.85. Este interzisă interventia utilizatorului asupra tehnicii de calcul, prin demontarea acesteia, asupra fisierelor sistem sau asupra modulelor din aplicatiile informatice, fiind interzisă modificarea fisierelor sursă, stergerea lor,interventia asupra bazelor de date altfel decât prin programele implementate. Pentru orice incident informatic se solicită interventia Compartimentului informatică ce va analiza si adopta măsuri de remediere prin compartimentul propriu de mentenantă. După caz, solutionarea constă în interventie proprie post-garantie, interventie furnizor în intervalul de garantie sau service externalizat gestionat prin Compartimentul informatică.

Art.86. Fiecare utilizator răspunde pentru modul în care îsi foloseste calculatorul din dotare, dar si pentru modul în care foloseste reteaua internă, Internetul si posta electronică (unde este cazul).

Art.87. Achizitiile în domeniul IT&C (tehnică de calcul, echipamente de comunicatii si soft) se fac numai decătre Compartimentul achizitii. Aprobarea achizitiei se face în urma analizei compartimentului de specialitate si conducerea institutiei.

Art.88. Având în vedere necesitatea asigurării datelor/documentelor împotriva pierderii lor accidentale ele vor fi salvate pe diferiti suporti.

Pentru a se asigura datele/documentele împotriva unor pierderi accidentale datele se salvează periodic aceste date/documente pe diskete, cu solicitarea, dacă e cazul, ajutorului asistentei de specialitate.

Art.89. Sistemele de calcul se vor folosi numai pentru si în interesul serviciului, atât în timpul orelor de program cât si în afara acestuia. Este cu desavârsire interzisă instalarea sau copierea altor programe decât cele care au fost instalate initial pe sistemele de calcul din patrimoniu.

Art.90. Este obligatorie respectarea normelor de protectia muncii la folosirea tehnicii sub tensiune, folosirea cablurilor izolate, a mufelor originale, fără improvizatii.

 

CAPITOLUL XIX

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ

 

Audiențele în cadrul Primăriei Dichiseni se desfășoară astfel:

În fiecare zi de   LUNI  între orele 9-13 - PRIMAR

În fiecare zi de MARȚI între orele 9-13 - VICEPRIMAR

În fiecare zi de     JOI    între orele 9-13 - SECRETAR

Organizarea timpului de muncă se stabileste în raport cu specificul activitatii astfel:

Art.91. Durata saptamânii de munca este de 5 zile lucratoare, iar a zilei de muncă la locurile de muncă obisnuite este de 8 ore.

Art.92. Programul de muncă în incinta Primăriei Comunei Dichiseni  se stabileste astfel:

-          de luni pâna vineri  programul de muncă începe la ora 8,00 si se termină la ora 16.00.

Art.93. (1)Pentru orele prestate peste durata normala  a timpului de lucru de catre functionarii publici numiti in functii publice de executie,de conducere  au dreptul la recuperare.

              Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul contractual incadrat in functii de executie sau de conducere este considerata munca suplimentara si se compenseaza cu timp liber corespunzator.

Art.94. Evidenta zilnică a prezentei la lucru a salariatilor se realizează prin Secretarul comunei, prin condica de prezentă. Semnarea condicii de prezentă de către salariati se face personal la începerea si terminarea programului de lucru.

Art.95. Durata zilnică a prezentei la lucru a salariatilor conform condicilor de prezentă se centralizează o dată pe baza foilor colective de prezentă întocmite si semnate de conducere.

Art.96. Secretarul comunei , are obligatia să facă cel putin o dată pe lună prezenta inopinată a salariatilor din cadrul aparatului propriu si să informeze conducerea institutiei în legatură cu cele constatate.

Art.97. Programarea concediilor de odihnă se propune după consultarea functionarilor publici si a salariatilor, tinând seama de necesitatea asigurării continuitătii în executarea sarcinilor specifice si se aprobă de conducerea institutiei, până cel târziu la data de 15 decembrie a anului în curs, pentru anul următor.

Art.98. Evidenta concediilor de odihnă, de boală, a învoirilor si a concediilor fară plată si de studii se tine de catre Secretarul Comunei.

Art.99. Pentru interese personale, bine justificate, salariatii si functionarii publici pot solicita, conform reglementărilor legale, concedii fără plată, prin cerere scrisă care se aprobă de primar în măsura în care, activitatea compartimentului din care face parte solicitantul, nu este afectată prin lipsa acestuia de la locul de muncă.

 

CAPITOLULXX

ACCESUL IN INSTITUTIE

 

Art.100. Accesul în sediul institutiei, pentru tot personalul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dichiseni  si unitătilor subordonate, se face zilnic in zilele lucratoare pe durata programului de lucru.

Art.101. Relatii privind problemele ce intră în competenta de rezolvare a Consiliului Local, se dau zilnic, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00, prin intermediul  secretarului comunei.

 

 

CAPITOLUL XXI

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR

SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI SI SALARIATILOR

 

Art.102. Functionarii publici si salariatii au dreptul si obligatia să sesizeze nemultumirile sau comportamentul neprincipial al altor salariati.

Art.103. Sesizarea se va face în scris.

Art.104. Competenta de solutionare a sesizărilor apartine primarului, acesta putând delega aceasta competentă compartimentelor de specialitate.

Art.105.Termenul de solutionare a acestor sesizări este de 10 zile.

Art.106. Dacă din motive bine întemeiate solutionarea nu se poate face în termenul stabilit, fiind necesare analize si verificări mai ample, acesta se poate prelungi cu încă 10 zile, petitionarul urmând a fi încunostiintat despre acest aspect.

 

CAPITOLUL XXII

REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI

SECURITATEA IN MUNCĂ IN CADRUL INSTITUTIEI

 

Art.107. Salariatii vor desfăsura activitatea în asa fel încât să nu expună pericolelor de accidentare sau îmbolnavire profesională persoana proprie sau alti angajati, în conformitate cu pregătirea si instruirea în domeniul protectiei muncii.

Art.108. Salariatii si reprezentantii lor în domeniu au dreptul să ceară conducatorului autoritătii să ia măsurile cele mai potrivite si au dreptul să prezinte acestuia propunerile de măsuri pentru eliminarea riscului de accidente si îmbolnavire profesională.

Art.109. Salariatul care în caz de pericol iminent, părăseste locul de muncă, nu va fi supus la nici un prejudiciu cu exceptia cazului unor actiuni nejustificate sau ale unor neglijente grave.

Art.110. In caz de pericol iminent salariatul va lua măsurile care se impun pentru protejarea propriei persoane, a altor salariati si a bunurilor institutiei.

Art.111. Conducătorul autoritătii are obligatia de a lua toate măsurile pentru protejarea vietii si sănătătii salariatilor.

Art.112. Conducătorul autoritătii va implementa măsurile de asigurare a securitătii si sănătătii salariatilor tinând seama de principiile generale de prevenire.

Art.113. Salariatii nu vor fi implicati în nici o situatie în costurile financiare ale măsurilor de prevenire referitoare la securitatea si sănătatea în muncă, dar pot răspunde material si financiar pentru degradarea, distrugerea sau deteriorarea bunurilor achizitionate de institutie în scopul asigurării securitătii si sănătătii muncii.

 

 

CAPITOLUL XXIII

DISPOZITII FINALE

 

Art.114. Prezentul Regulament de ordine interioară a fost elaborat pe baza prevederilor Legii nr. 53/2004 - Codul Muncii,republicata, ale Legii nr.215/2001 privind administratia publică locală,republicată, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, ale Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită a functionarilor publici si ale Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile si institutiile publice.

Art.115. Incălcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară si atrage răspunderea disciplinară a functionarilor publici si personalului contractual, în conditiile legii.

Art.116. Comisiile de disciplină au competenta de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului regulament si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, în conditiile legii.

Art.117. In cazurile în care faptele săvârsite întrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în conditiile legii.

Art.118. Functionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârsite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art.119. Modificările sau completările prezentului regulament se vor face tinând seama de actele normative în vigoare la data modificării (completării), prin grija secretarului comunei.

Art.120. Prezentul regulament se va aduce la cunostinta tuturor angajatilor institutiei.

 

Art.121 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii compartimentelor funcţionale ale Primăriei se realizează de către Primarul Comunei Dichiseni  potrivit prerogativelor legale, prin intermediul viceprimarului, secretarului şi contabilului.

 

                (2) Secretarul comunei Dichiseni  asigură îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 117 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicătă cu modificari şi completari ulterioare şi îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către Consiliul Local sau de către Primar.

 

     Art.122 Toate compartimentele aparatului de specialitate ale primarului comunei  Dichiseni   vor respecta prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a legislaţiei privind aprobarea tacită.

 

     Art.123 Conducătorii compartimentelor Primăriei Comunei Dichiseni , au obligaţia de a sesiza Primarul şi Consiliul Local, în legătură cu eventualele disfuncţionalităţi, în aplicarea acestui Regulament .

     Art.124 Fiecare compartiment din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Roseti are obligaţia de a pune la dispoziţia consilierilor locali, la cererea acestora,informaţiile solicitate. Solicitarea şi răspunsul se fac de către şeful compartimentului, sau în mod direct, prin participarea la şedinţele comisiilor de specialitate.

     Art.125 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare, precum şi încălcarea cu intenţie a atribuţiilor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarului sau salariatului vinovat.

     Art.126 Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu celelalte dispoziţii legale incidente în materie, precum şi cu reglementările ulterioare.

 

     Art.127 Personalul Primariei Comunei  Dichiseni  este obligat sa cunoasca şi sa respecte prevederile prezentului Regulament.

 

    

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                   

Nicolae MARINESCU                                                           

                                                                                          

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETARUL COMUNEI  

Jr. Laura Viorica PETRE